Stevns Floorball Klub

             Stevns Floorball Klub
Stiftet:                 20. februar 2011
Adresse:               c/o Martin Baunsgaard
Telefon:                29 87 55 52
Hjemmebane:  Strøbyhallen, Lendrumvej 3, 4671 Strøby
Mail:                      formand@stevnsfloorball.dk
Bank:                     Reg.nr. 6060 konto.nr. 5838014
CVR.NR.                3571275
Spillerdragt:       Lyseblå t-shirt / mørkeblå shorts / mørkeblå strømper

Bestyrelsen 2022

Formand:  Martin Rye Baunsgaard, tlf. 29 87 55 52  formand@stevnsfloorball.dk
Næstformand:  Christian Ryser
Kasserer: 
Pia Stenkilde, tlf. 25 20 99 00 kasserer@stevnsfloorball.dk
Best. medlem: 
Jakob Pedersen

Best. medlem:  
Gitte Langeland 
Suppleant: Malene Mandrup Hansen

 

Ansvarsområder

Trænere:  Christian
Dommerpåsætning til kamp: 
 Dorthe
Afvikling af kampe: 
Dorthe
Presse / PR: 
Christian
Sponsorer:     
Christian
Kontingent: 
Pia 
Materialer: Henrik

Klub aktivitet: 
  Vibeke
Hjemmeside/Facebook:  

 

Kontingent.

Sidste frist for betaling til sæsonen er 15. september, Nye spillere betaler ved tilmelding og gl. medlemmer får en mail med opkrævning.

Bestyrelsen har fastlagt kontingentet pr. år til:

 

Ungdom: U5, U7, U9, U11, U13
700 kr.
Ungdom: U15, U17
900 kr.
Senior
1.200 kr.
Hele familien:
2.000 kr.
Passive:
200 kr.

 

Familie kontingentet omfatter personer hørende til samme husstand og med samme bopæls adresse.

Kontingentet er årligt. Kontingentet indsættes på reg.nr. 6060. konto.nr. 5838014. Husk at skrive hvem indbetalingen vedrører. HUSK fulde navn samt fødselsår på ungdomsmedlemmer.

Særaftaler vedr. betaling kan kun laves med kasserer Pia Stenkilde.

Foto + video.

Stevns floorball klub forbeholder os retten til at benytte fotos og videoer taget i klubregi , enten ved kampe eller træning i hallen.
 Disse bruges til at fremme interessen og vores fælles glæde ved sporten.
De vil blive brugt til læring ved træninger, på Klubbens FB sider, Instagram, diverse medier.
 Ønsker man ikke et specifikt foto/klip blive brugt, skal der sendes en skriftlig besked via mail til formanden.

 


 

 

 

 

Stevns den 20. februar 2011

Vedtægter for Stevns Floorball Klub.

 

 • 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Stevns Floorball Klub. Foreningen er stiftet den 20. februar 2011.               Foreningens hjemsted er Stevns Kommune.
 • 2. Foreningens formål. Foreningens formål er at spille floorball samt på anden måde at virke for denne sports fremme, samt ved floorball at skabe samvær, trivsel og fælles oplevelser som styrker fællesskabet, til glæde og gavn for børn og unge i Stevns Kommune.
 • 3. Foreningens medlemskab. Foreningen er tilsluttet Dansk Floorball Union (DaFU) under Danmarks IdrætsForbund (DIF) og er som sådan underlagt disses love og bestemmelser.
 • 4. Indmeldelse. Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer, der betaler et kontingent fastsat af bestyrelsen og som kan tilslutte sig foreningens formål.
 • 5. Udmeldelse – eksklusion. Medlemskab kan bringes til ophør når der ikke er betalt kontingent eller hvis man udviser en adfærd som kan skade foreningen. Udmeldelse skal altid ske skriftligt til foreningens kasserer. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har  noget økonomisk mellemværende med foreningen.
 • 6. Kontingent. Fastsættes af bestyrelsen for 1 år af gangen. Kontingentet opkræves forud og er bindende.
 • 7. Ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af januar måned og indkaldes gennem annoncering på Facebook interne spillerside, den offentlige Facebook klubside, den offentlige hjemmeside, og lokal avisen, med mindst 14 dages varsel. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret fra alle aktive og passive medlemmer som er                       fyldt 18 år og som ikke er i kontingentrestance. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved de fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes pr. brev eller ved fuldmagt. Der foretages skriftlig afstemning når blot et medlem fremsætter ønske herom. Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal, dog kræves der ved vedtægtsændringer et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer. Alle valg er for en 2-årig periode, undtagen valg af suppleanter som gælder et år. Bestyrelsen består af min. 3 personer hvor formanden vælges på ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, sekretær og kasserer. Der vælges en bilagskontrollant hvert år.
 • 8. Foreningens regnskabsår. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december og skal fremlægges i revideret udgave på den ordinære generalforsamling.
 • 9. Bestyrelsen. Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse varetager foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold overfor myndigheder og organisationer.                       Bestyrelsen afholder møder efter behov, men skal afholde bestyrelsesmøde hvis et bestyrelsesmedlem fremsætter ønske herom. Bestyrelsen fører forhandlingsreferat af sine møder.
 • 10. Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes hvis bestyrelsen finder anledning dertil og skal afholdes hvis 2/3 af bestyrelsen eller 50% af                       medlemmerne fremsender skriftligt ønske herom. Bestyrelsen skal da inden 30 dage regnet fra modtagelse af den skriftlige anmodning indkalde til denne ekstraordinære generalforsamling. Herefter gælder samme regler omkring tidsfrister, annoncering og                       stemme flertal. I annonceringen skal det klart fremgå hvilke emne/emner som skal behandles på en ekstraordinære generalforsamling.
 • 12. Vedtægtsændringer: Kan kun behandles på den ordinære generalforsamling og skal vedtages med 2/3 stemmeflertal.
 • 13. Foreningens ophør: Beslutning om foreningens opløsning kan kun foretages på en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer. Stemmer mere end 50% men ikke 2/3 for en opløsning kan der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter, her kan en opløsning vedtages med simpelt stemmeflertal. Ved foreningens ophør tilfalder foreningens aktiver, formue og materialer                       Stevns Kommune eller et i kommunen almennyttigt formål. Vedtaget på generalforsamlingen den 20. februar 2011.
  Ændringer foretaget den 1. december 2015 efter gældende paragraffer.

Mette Vinther, dirigent.